Antallet flyktninger det er behov for å bosette i 2018 inkluderer 270 enslige mindreårige.

Til sammenligning bosatte kommunene over 10 000 flyktninger i 2017, hvorav rundt 700 enslige mindreårige. 

Alle anmodningstall på kommunenivå finner du her

I november 2017 ba IMDi rundt halvparten av landets kommuner om å ta imot 4 400 flyktninger. Siden den gang har bosettingsbehovet økt og kommunene ble i juni 2018 bedt om å bosette ytterligere 950 flyktninger. Det økte bosettingsbehovet skyldes først og fremst en økning i antallet overføringsflyktninger Norge skal ta imot i 2018.

Hvordan bestemmes anmodningstallet?

Hvor mange flyktninger IMDi ber den enkelte kommune å ta imot hvert år er basert på et framtidig bosettingsbehov. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter dette behovet på bakgrunn av:

  1. Prognose for antall flyktninger i asylmottak som venter på å bli bosatt  
  2. Prognose for antall asylsøkere som vil få opphold som flyktninger i Norge
  3. Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot

Utvalget bestemmer også hvordan bosettingsbehovet skal fordeles regionalt. Videre fastslår de hvilke hensyn IMDi og KS skal ta når de vurderer hvor mange flyktninger den enkelte kommune blir bedt om å ta imot.

For anmodning om bosetting for 2018 ble det tatt hensyn til: 

  • innbyggertall
  • sysselsettingsnivå
  • resultater i introduksjonsprogram over tid

Det er i hovedsak kommuner med minst 5000 innbyggere som er anmodet.

Hva betyr anmodningstallet?

I anmodningen ber IMDi den enkelte kommune å ta imot et spesifikt antall flyktninger.

  • Anmodningen skiller ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen fra utlandet da disse gruppene skal møte samme tilbud i kommunen.
  • Antallet enslige mindreårige flyktninger er imidlertid spesifisert fordi bosetting av denne gruppen forutsetter et tilpasset apparat i kommunene.
  • Familiemedlemmer til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp og inngår dermed ikke i anmodningen.

Hva skal kommunen gjøre?

På bakgrunn av IMDis anmodning fatter kommunen vedtak om å bosette et bestemt antall flyktninger og eventuelt enslige mindreårige flyktninger. 

Nytt fra i år er at kommunen må registrere vedtaket i IMDis system for bosetting, i tillegg til å sende det per post.

Les mer om kommunens vedtak her.