Søknadsfristen er: 1. mars kl. 12:00

 Søk her

1. Omfang

Det er avsatt 70 mill. kroner til Jobbsjansen del B.

2. Hva er målet for ordningen?

Hovedmålet med ordningen er å bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring. Den skal bidra til at ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har opparbeidet seg godt nok faglig grunnlag, herunder tilstrekkelige norskferdigheter, skal kunne få bedre forutsetninger for å fullføre videregående opplæring.

Ordningen skal bidra til kunnskapsutvikling.

2.1 Tilskuddsmottaker

Fylkeskommuner som fyller kriteriene for tilskuddet, jf. punkt 4.

2.2 Målgrupper

 • Ordningen retter seg mot innvandrerungdom i alderen 16-24 år som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre den videregående opplæringen
 • Ungdom i grunnskolealder som har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven (oppl.) § 2-1 er ikke omfattet av Jobbsjansen.

For mer informasjon om regelverk knyttet til opplæringslovens § 4A-1 andre ledd om mer grunnskoleopplæring til ungdom, se Utdanningsdirektoratets veileder på www.udir.no

3. Kriterier for måloppnåelse

Antall innvandrerungdom som har gjennomført ett ekstra år med grunnskoleopplæring.

4. Vilkår for å få støtte:

 • Fylkeskommuner kan søke om prosjektmidler til etablering og videreutvikling av mer grunnskoleopplæring, det vil si ett til to ekstra grunnskole år for ungdom i målgruppen
 • Et prosjekt som det søkes tilskudd til bør ha minimum 15 deltakere
 • Det er åpent for inter-fylkeskommunalt samarbeid, slik at fylkeskommuner i fellesskap kan søke om prosjektmidler
 • Fylkeskommuner som etablerer et slikt tilbud må ha et konkret samarbeid om dette med aktuelle kommuner
 • Det skal tilstrebes at opplæringen foregår i et læringsmiljø med jevnaldrende på en videregående skole
 • Prosjektene bør etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter
 • Det er en forutsetning at prosjektene er forankret i fylkeskommunens ledelse og inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid
 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til tilbud som omfattes av oppl. § 4A-1 andre ledd om mer grunnskoleopplæring for ungdom som ha behov for det
 • Tilbudet skal styrke ungdommens faglige grunnlag for å fullføre videregående opplæring
 • Det skal synliggjøres hvordan det skal arbeides systematisk for å få best mulige resultater
 • Tilskuddsmottakeren velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres innenfor rammen av opplæringsloven

5. Utgifter som kan søkes dekket av Jobbsjansemidler

Det kan søkes om midler til dekning av lærerressurser, undervisningsmateriell, metodeutvikling, drift av tilbudet og ev. prosjektmedarbeidere.

I spesielle tilfeller kan IMDi også gi midler til dekning av merkostnader i forbindelse med leie av undervisningslokaler.

Det kan også gis midler til pilotering av samarbeidsmodeller mellom fylkeskommuner og kommuner grunnet regionreformen.

Det kan dessuten søkes om midler til markedsføring av tilbudet og rekruttering av deltakere.

Det kan søkes om midler for vår- og høstsemesteret 2019.

Ordinær drift som for eksempel skoledrift, drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller en annen voksenopplæring m.m. skal ikke dekkes av midlene. Prosjektmidlene kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

6. Beregningsregler

IMDi vurderer søknadene, og gjør vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag. Vurderingen skal skje på grunnlag av i hvilken grad tiltaket som får midler kan bidra til å nå målene for tilskuddsordningen, og i hvilken grad målgruppen for tilskuddsordningen blir berørt.

IMDi kan for det enkelte budsjettår velge å ikke utbetale hele tilskuddet hvis det blir vurdert slik at det er for få fylkeskommuner som søker om tilskuddsmidler, eller at tiltaket som fylkeskommunene ønsker å iverksette blir vurdert til ikke i god nok grad å oppfylle kriteriene for tilskuddet. 

7. Varighet

Tilbud om mer grunnskoleopplæring for den enkelte innvandrerungdom kan være inntil ett skoleår. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning for kommende år.

Stortinget har i forbindelse med regionreformen vedtatt at forvaltningen av Jobbsjansen del B skal fra og med 2020 overføres til fylkeskommunene. IMDi kommer tilbake til fylkeskommunene med mer informasjon om dette i løpet av 2019.

8. Krav til søknadens innhold

Søknaden skal leveres via nettbasert tilskuddsportal som er tilgjengelig på IMDis nettsider. Her finnes også informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Antall stillinger i prosjektet (stillingsprosent og funksjon)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi? (Oppgi i så fall dato og saksnummer)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Antall elever i prosjektet
 • Plan for gjennomføring
 • Forventede resultater. Det skal settes resultatmål for prosjektene. Fylkeskommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål
 • Interne og eksterne samarbeidspartnerne som fylkeskommune vil samarbeide med om gjennomføring av prosjekt

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet. Det forutsettes at fylkeskommunen og involverte kommuner bidrar med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av faste stillingsressurser. Fylkeskommunens egenfinansiering skal inngå i budsjettforslaget, som en del av søknaden. Ev. finansiering fra prosjektets samarbeidspartnere skal også fremgå
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter, ev andre kilder (hvilke)
 • Søknaden skal signeres av fylkesrådmann ev. av en leder i overnevntes ledergruppe.

Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

9. Utsettelse av utbetaling, bortfall av tilskudd

Tilskuddsmidlene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt aksept fra søkeren av vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet. Akseptfristen vil i hovedsak være 3 uker etter IMDis tilskuddsbrev er sendt. Tilskuddet kan faller bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrev innen fristen.

Tilskuddet skal som hovedregel utbetales i to terminer.

10. Krav om rapportering

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

En kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet skal oversendes IMDi innen 15.9.2019.

Tilskuddsrapport og prosjektregnskap skal oversendes IMDi innen 15.2.2020. I rapporten må fylkeskommunen beskrive hvordan deres arbeid gjennom tiltaket har bidratt til å nå mål for ordningen. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer.

Fylkeskommuner skal også rapportere til IMDi på hvor mange innvandrerungdom som har gjennomført ett ekstra år med grunnskoleopplæring.

Det skal leveres prosjektregnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2019. Prosjektregnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet til prosjektansvarlig i fylkeskommunen.

Regnskapsrapporten lastes opp som et vedlegg til den elektroniske tilskuddsrapporten. 

IMDi vil i god tid før rapporteringsfristene oversende fylkeskommunen informasjon om hvordan rapporteringen skal skje elektronisk via IMDis nettbaserte løsninger.

Prosjektene skal også rapportere til IMDi på deltakernivå. IMDi vil komme tilbake til tilskuddsmottakere med mer informasjon i forhold til dette.

Fylkeskommuner skal delta i formidlingen av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. De skal også bidra i evaluering av ordningen.

For flerårige prosjekter som har ubenyttede IMDi midler i 2018, kan ubenyttede midler videreføres til 2019. De ubenyttede midlene må rapporteres i årsregnskap for 2018 og fremkomme i budsjett for 2019 i søknaden.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. Ved eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi. Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjonen for tilskuddet slik disse er klargjort i vedtaket og dette rundskrivet, kan IMDi:

 • innføre strengere rapporteringsrutiner
 • avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

11. Klageregler

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Fylkeskommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl § 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

12. Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan også fås ved henvendelse til IMDi:


IMDi Øst: Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf. 90 27 15 56
IMDi Indre Øst: Guro Engstrøm Nilsen, gen@imdi.no, tlf. 45 84 27 60
IMDi Sør: Beata Reppen, bcr@imdi.no, tlf. 90 27 96 12
IMDi Vest: Lubna Jafferey, lja@imdi.no, tlf. 92 05 14 78
IMDi Midt: Fiffi N. M. Namugunga, fina@imdi.no, tlf. 90 28 85 31
IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth, lli@imdi.no tlf. 94 78 58 18