For mer informasjon om grunnskoleopplæring, se Utdanningsdirektoratets veileder om mer grunnskoleopplæring til ungdom.

Hos Utdanningsdirektoratet finner du også en oversikt over tilskuddsordninger fra flere statlige aktører. Ordningene skal bidra til ungdom opp til 24 år ikke faller ut av skole og arbeidsliv. Kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner kan søke.

Dette kan fylkeskommunen få tilskudd til

Fylkeskommunen kan få tilskudd til prosjekter som skal styrke innvandrerungdommens faglige grunnlag for å fullføre videregående opplæring. Fylkeskommunen må samarbeide med aktuelle kommuner i sin region.

Prosjektene må rette seg mot innvandrerungdom i alderen 16–24 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har opparbeidet seg godt nok faglig grunnlag eller som har språklige utfordringer. Prosjektene bør ha minimum 15 deltakere.

Fylkeskommunen kan få midler til både etablering og videreutvikling av grunnskoleopplæringstilbudet. Tilbudet for den enkelte innvandrerungdom er som hovedregel inntil ett skoleår, men i spesielle tilfeller kan tilbudet gis inntil to skoleår. 

Fylkeskommunen kan selv velge hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, innenfor rammen av opplæringsloven. 

Tilskudd innvilget i 2018 kan brukes til å dekke utgifter for vårsemesteret 2018 og høstsemesteret 2018. Disse utgiftene kan være lærerressurser, undervisningsmateriell, drift av tilbudet og eventuelle prosjektmedarbeidere.

Fylkeskommunen må bidra med egenfinansiering i prosjektet. Hvis fylkeskommunen fikk dette tilskuddet i 2017, kan eventuelle restmidler brukes i 2018.

Kunnskapen og metodene fylkeskommunen utvikler i løpet av prosjektet skal ha overføringsverdi til øvrige fylkeskommuner.

Fylkeskommunen kan ikke få midler til:

 • Prosjekter rettet mot ungdom i grunnskolealder som har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1 er ikke omfattet av ordningen.
 • Ordinær drift som for eksempel skoledrift, drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller en annen voksenopplæring m.m. skal ikke dekkes av midlene. I spesielle tilfeller kan IMDi vurdere å gi midler til dekning av merkostnader i forbindelse med leie av undervisningslokaler.
 • Investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Søknad

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Hvis du har søkt om dette tilskuddet, vil du få svar fra IMDi innen 15. mars 2018.

Krav til prosjekter som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

 • Fylkeskommunen må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev fra IMDi.
 • Hvis det er behov for å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det fylkeskommunen har fått tilskudd til, må fylkeskommunen først få samtykke til det fra IMDi.
 • Fylkeskommunen må rapportere på blant annet resultat- og måloppnåelse, og lage et regnskapsrapport.
 • Fylkeskommunen må delta i formidling av erfaringer og resultater fra prosjektet.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med IMDis regionkontor:

 • IMDi Øst: Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf.: 90271556
 • IMDi Indre Øst: Guro Engstrøm Nilsen, gen@imdi.no, tlf.: 45842760
 • IMDi Sør: Beata Reppen, bcr@imdi.no, tlf.: 90279612
 • IMDi Vest: Akhtar Chaudry, akc@imdi.no, tlf.: 92051478
 • IMDi Midt: Fiffi N. M. Namugunga, fina@imdi.no, tlf.: 90288531
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth, lli@imdi.no, tlf.: 94785818

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under.