Disse kommunene kan få tilskudd

Kommuner der det bor minst 750 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 01.01.2017, i henhold til SSBs befolkningsstatistikk, kan få tilskudd til Jobbsjansen.

Det er åpent for interkommunalt samarbeid. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Hvis du har søkt om dette tilskuddet, vil du få svar fra IMDi innen 15. mars 2018.

Kriterier for vurdering av søknader

 • Det skal settes resultatmål for prosjektene. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål.
 • Det skal arbeides systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater av kvalifiseringen når det gjelder formidling til arbeid og utdanning.
 • Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby voksne deltakerne utdanningsrettede løp med grunnskole eller elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring.
 • Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år skal etablere samarbeid med fylkeskommunes utdanningsadministrasjon og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.
 • Prosjektene skal ha, eller opparbeide seg, nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kvalifiseringen skal tilpasses mot behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Det forutsettes at tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av programmet når det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Prosjektene bør etablere forpliktende og systematisk samarbeid med lokale frivillige organisasjoner der dette er hensiktsmessig.
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid.
 • Prosjektet skal sees i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen.
 • Midlene skal også bidra til en generell styrking av øvrig kvalifiseringsarbeid rettet mot innvandrere gjennom systematisk erfaringsutveksling.

Krav til prosjekter som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi.
 • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Du må rapportere på hvordan det går med prosjektet i en statusrapport. Du må også lage en tilskuddsrapport hvor du gjør rede for resultater og ressursbruk, og vurderer i hvilken grad prosjektet har oppnådd målet med tilskuddsordningen.
 • Du må rapportere til IMDi på deltakernivå og følge opp deltakere i inntil ett år etter avslutning.
 • Du må delta i formidling av erfaringer og resultater fra prosjektet og bidra til evaluering av ordningen.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Dette kan kommunen få tilskudd til

Kommunen kan få tilskudd til prosjekter som skal øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og har behov for grunnleggende kvalifisering.

Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner skal følge modell av introduksjonsordningen og være individuelt tilpasset. Den skal ha et særskilt fokus på tidlig utplassering av deltakere på ordinær arbeidsplass med tett oppfølging. 

Kommunen må bidra med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av kommunens faste stillingsressurser.

Kommunen kan få støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning i kommende år. IMDi tildeler midlene for ett år om gangen. 

Prosjektet må være forankret i kommunens ledelse og inngå i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid.

Midlene kan ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Disse kan delta i Jobbsjansen

Hovedmålgruppen for denne ordningen er hjemmeværende innvandrerkvinner som:

Hvis personen tidligere har deltatt i introduksjonsprogram, må det ha gått minst to år siden programmet ble avsluttet for å kunne delta i Jobbsjansen.

Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Aktivitetsplikten gjelder fra yngste barn fyller ett år. 

Stønad til deltakere

Deltakere i denne delen av Jobbsjansen skal motta stønad. Utgiftene til stønaden kan dekkes av tilskuddsmidlene.

Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad skal motta minimum 1 ganger folketrygdens grunnbeløp. IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opp til dette beløpet.  Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet.

Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se introduksjonsloven § 9.

Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett.

Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av introduksjonsloven § 10. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen.

For deltakere som mottar stønad basert på tilskuddsmidler fra IMDi gjelder spesielt: Stønaden er skattepliktig jf. uttalelse fra Finansdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i brev av 16. desember 2009. Uttalelsen gjelder Ny sjanse, men vil nå også gjelde Jobbsjansen: Stønad som ytes under kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse til deltakere som ikke er mottakere av sosialstønad, er skattepliktig etter skatteloven § 5-1 første ledd jf. § 5-42 bokstav b. Det skal også beregnes personinntekt av slik stønad, jf. skatteloven § 12-2. Trygdeavgift beregnes med lav sats. Den aktuelle kommunen vil være oppgavepliktig etter ligningsloven § 6-2 første ledd bokstav b, og det skal foretas forskuddstrekk i ytelsen, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav b. Ytelsen er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Samordning av utbetaling av stønad og ytelser fra NAV: Det er ikke anledning til å utbetale individstønaden til kommunen for tiltaksdeltakere i Jobbsjansen. Det er kommunens oppgave å samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av individstønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra NAV.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med IMDis regionkontor:

 • IMDi Øst: Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf.: 90271556
 • IMDi Indre Øst: Guro Engstrøm Nilsen, gen@imdi.no, tlf.: 45842760
 • IMDi Sør: Beata Reppen, bcr@imdi.no, tlf.: 90279612
 • IMDi Vest: Akhtar Chaudry, akc@imdi.no, tlf.: 92051478
 • IMDi Midt: Fiffi N. M. Namugunga, fina@imdi.no, tlf.: 90288531
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth, lli@imdi.no, tlf.: 94785818

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under.