Disse kan kommunen få tilskudd for

Kommunen kan få tilskudd for flyktninger som er bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, og som har:

 • nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne
 • voldelig atferd
 • rusproblemer
 • alvorlige atferdsproblemer

I tillegg kan familiegjenforente utløse tilskudd hvis de er bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen.

Tilstanden må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting.

Barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune er også i målgruppen for tilskuddsordningen. Dette gjelder bare i tilfeller der mor er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi etter 1. januar 2011.

Hvis personen flytter til annen kommune i løpet av året det er gitt tilskudd for, må fraflyttingskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted. Tilflyttingskommunen kan søke om tilskudd for den gjenstående delen av integreringstilskuddsperioden for personer som allerede har utløst ekstratilskudd.

Ved dødsfall må kommunen sende regnskap til IMDi innen 3 måneder og tilbakebetale tilskudd fra den dato flyktningen gikk bort. Ved dokumentasjon av videreførte utgifter for eksempel til lønn kan kommunen beholde tilskudd eller del av tilskudd inntil 3 måneder etter dato for dødsfall.

Dette kan tilskuddet dekke

Kommunen kan søke om tilskudd til ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Dette gjelder kun utgifter som ikke dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd, herunder integreringstilskuddet.

Tilskuddet trekkes ikke fra ved utmåling av Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene.

Tilskuddet kan dekke for eksempel:

 • Pedagogiske tiltak i opplæringssituasjon
 • Miljøarbeider/støttekontakt
 • Miljøterapeut
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Ekstraordinær bruk av tolk
 • Transport til/fra lærested
 • Ansvarsgruppemøter (kan ikke overskride kr 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PPT-utredning
 • Kommunal egenandel ved barneverntiltak

Listen er ikke uttømmende.

Tilskuddet dekker ikke:

 • Utgifter knyttet til analfabetisme alene
 • Førerkort
 • Læremidler
 • Ordinær plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO)
 • Egenandeler (unntak: kommunale egenandeler f.eks. til barnevernstiltak)
 • Ordinære administrasjonsutgifter (unntak: ansvarsgruppemøter, inkludert koordinering av tiltak, kan ikke overstige kr 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PC og andre datahjelpemidler
 • Utenlandsreiser
 • Klær og utstyr
 • Kompetanseheving for/veiledning av personell
 • Fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet
 • Fysisk tilrettelegging og tilpasning av bygg
 • Ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad fra NAV

Listen er ikke uttømmende.

Dette kan kommunen få i tilskudd

Kommunen kan for første eller andre bosettingsår søke om enten Tilskudd 1 eller Tilskudd 2:

 • Tilskudd 1 er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Kostnader kommuner søker å få dekket må være på minimum 100 000 kroner.
 • Tilskudd 2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år. Kostnader kommuner søker å få dekket må være på minimum 200 000 kroner. Enslige mindreårige kan utløse tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år selv om integreringsperioden har utløpt. Dersom de fyller 20 år før det har gått fem år, vil de kunne utløse tilskuddet i fem år.
TABELL: SATSER FOR TILSKUDD
BosettingsårTilskudd 1Tilskudd 2
2018 190 800 kr inntil 1 235 000 kr
2017 186 000 kr inntil 1 157 000 kr
2016 181 000 kr inntil 1 111 000 kr
2015 175 900 kr inntil 1 080 000 kr
2014 170 500 kr inntil 852 900 kr
2013 165 100 kr inntil 825 700 kr

Frister for å søke

Ved førstegangssøknad er fristen 13 måneder etter første bosettingsdato uansett om kommunen søker for år 1 eller år 2 etter bosetting. Fristen gjelder både Tilskudd 1 og 2. Søknadsfrist for øvrig er 1 måned etter at det enkelte bosettingsår er passert.

For å kunne søke om Tilskudd 2 for år 3-5 må det være søkt om tilskudd for år 1 eller år 2.

Søknadsfristen kan utsettes hvis tungtveiende årsaker tilsier at dette er nødvendig. Kommunen må skriftlig søke om utsatt søknadsfrist skriftlig innenfor opprinnelig søknadsfrist.

Søknad og dokumentasjon

1. Last ned og fyll ut søknadsskjema under. Bruk ett søknadsskjema for én person. 

2. Skaff nødvendig dokumentasjon som nevnt under. Dokumentasjonen legger du ved søknaden, merker med «vedlegg» og nummererer. 

3. Send søknaden og dokumentasjon til IMDi per post. Vår postadresse er Postboks 212 Sentrum, 0103 Oslo.

Beskrivelse av funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene

Søknaden skal inneholde en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose. Som hovedregel vil det være tilstrekkelig med en legeerklæring (for eksempel fra fastlege) for å kunne søke om tilskudd 1. For tilskudd 2 kreves det erklæring fra spesialisthelsetjenesten.

Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste) legges ved søknaden. Dette gjelder både Tilskudd 1 og 2.

Dersom kommunen søker om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser eller tilskudd, må kommunen dokumentere at de har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt egenandeler) som ikke er dekket etter utbetalt/innvilget støtte fra disse instansene.

Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport)

I søknaden skal kommunene gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og personens familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål, og gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen.

Fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie kan sammenfatte denne beskrivelsen.

Beskrivelse av tiltak

I søknaden skal kommunen sammenfatte en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Denne skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres.

Budsjett/regnskap

Kommunen må lage budsjett, eventuelt regnskap, der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster – og for hvilket tidsrom budsjettet gjelder. Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret. Dersom en person er bosatt 02.02.2017, skal budsjettet og regnskapet gjelde for 02.02.2017-01.02.2018.

Informert samtykke fra personen

Personen kommunen søker tilskudd for må gi informert samtykke. Dette gjelder ved førstegangssøknader.

Rapportering og kontroll

Kommunen må rapportere på det faktiske forbruket av tilskuddsmidler tilknyttet Tilskudd 2. Det er ikke behov for regnskapsrapportering på Tilskudd 1.

Frist for rapportering er innen 1 måned etter at det aktuelle tilskuddsåret har utløpt, eventuelt i forbindelse med ny søknad.

Kommuner som har søkt Tilskudd 2 i forkant av tilskuddsåret må benytte tilskuddsordningens regnskapsskjema og sammenstille det faktiske forbruket av tilskuddsmidler innen fristen. Kommuner som har søkt Tilskudd 2 i etterkant av tilskuddsåret legger ved regnskap på søknadstidspunktet, og ytterligere rapportering vil ikke være nødvendig.

Dersom regnskapet viser at utgiftene har vært lavere enn innvilget tilskuddsbeløp, skal ubrukt beløp trekkes fra neste års søknad, eller tilbakebetales. Det samme gjelder om kommunen har satt i gang tiltak som ikke dekkes av tilskuddsordningen.

Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse bli refundert så fremt øvrige vilkår er fulgt.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at kommunen bruker midlene etter forutsetningene.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med IMDis regionkontor:

For mer detaljer om ordningen, se rundskriv under.