Disse får kommunen tilskudd for 

 • flyktninger bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, eller som bosetter seg i kommunen på egen hånd. Dette gjelder disse gruppene:
  • personer som har fått innvilget beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge
  • personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl 
  • personer som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
  • overføringsflyktninger 
 • personer som har opphold i Norge på grunn av familieinnvandring til flyktninger (gruppene nevnt i forrige punkt). Dette gjelder både de som kommer til Norge samtidig, og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. Kommunen må sjekke hva som var flyktningens oppholdsstatus da familieinnvandringstillatelse til deres familiemedlem ble innvilget. Merk at kommunen ikke får tilskuddet hvis:
  • personen har fått midlertidig oppholdstillatelse som ikke kan fornyes, og som ikke gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Hvis personen senere får oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, kan kommunen søke om integreringstilskudd.
  • det har gått mer enn fem år mellom den dagen flyktningen ble bosatt (for første gang i tilfelle flytting) og den dagen personen søkte om familieinnvandringstillatelsen (den tillatelsen man fikk innvilget).
  • flyktningen var norsk eller nordisk statsborger da man søkte om familieinnvandring eller da man fikk vedtak om familieinnvandring.
  • personen fikk familieinnvandringstillatelse med en som selv kom til Norge på familieinnvandring.
 • personer som fra og med 1. juli 2011 har fått opphold på selvstendig grunnlag:
  • på grunn av mishandling i samlivsforhold, eller
  • fordi de ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av sosiale eller kulturelle forhold, eller
  • fordi de har vært utsatt for tvangsekteskap
 • barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune etter avtale mellom kommunen og IMDi (se punkt 1). Dette gjelder imidlertid ikke barn som er norske statsborgere.

Dette får kommunen

Alle kommuner som bosetter flyktninger får integreringstilskudd etter samme satsstruktur. Det er forskjellige satser som gjelder avhengig av hvilket år personen ble bosatt for første gang. Tilskuddet utbetales som regel i fem år.

Kommunen får også engangstilskudd for personer over 60 år (eldretilskudd), og engangstilskudd for barn 0-5 år (barnehagetilskudd).

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år.

Satser for integreringstilskudd 2018

TABELL: SATSER FOR INTEGRERINGSTILSKUDD I 2018:
TilskuddSats (kroner)Personer det gjelder
Integreringstilskudd år 1 enslige voksne 237 000 Personer over 18 år bosatt i 2018 uten familie eller samboer/partner, i egen boenhet eller bokollektiv.
Integreringstilskudd år 1 voksne 187 000 Personer over 18 år bosatt i 2018 sammen med familie.
Integreringstilskudd år 1 enslige mindreårige 187 000 Barn og unge bosatt i 2018 uten foreldre eller foresatte. Gjelder også de som var under 18 år da de fikk oppholdstillatelsen som enslige mindreårige flyktninger, men som har fylt 18 år ved bosetting.
Integreringstilskudd år 1 barn 187 000 Personer under 18 år bosatt i 2018. Gjelder også barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune.
Integreringstilskudd år 2 239 000 Personer som har utløst integreringstilskudd for år 1 i 2017
Integreringstilskudd år 3 171 000 Personer som har utløst integreringstilskudd for år 1 i 2016
Integreringstilskudd år 4 85 500 Personer som har utløst integreringstilskudd for år 1 i 2015
Integreringstilskudd år 5 71 600 Personer som har utløst integreringstilskudd for år-1 i 2014
Barnehagetilskudd 25 800 Barn født fra og med 1.1.2013 som er bosatt i 2018
Eldretilskudd 167 600  Personer over 60 år bosatt i 2018

Satser for 2017 finner du i søknadsskjema.

Dette regnes som bosettingsåret

Kommunen får integreringstilskudd som regel i fem år, det vil si året personen ble bosatt for første gang (år 1) og fire påfølgende år (år 2-5).

Personer som kom til kommunen på grunn av familieinnvandring med en flyktning som har opphold på humanitært grunnlag, utløser integreringstilskudd i tre år. Det gjelder bare de som søkte familieinnvandring for etter at flyktningen hadde har fått opphold på humanitært grunnlag.

Dette regnes som bosettingsåret (år 1) for de ulike gruppene:

 • flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og overføringsflyktninger fra utlandet: året personen ble bosatt
 • flyktninger som har bosatt seg i kommunen på egen hånd: året personer fikk innvilget oppholdstillatelse
 • personer som kom til landet etter at de fikk innvilget familieinnvandringstillatelse med en flyktning: året personer kom til landet. Hvis de bosettes sammen med flyktningen fra mottak i Norge, er det året de ble bosatt som regnes som år 1.
 • personer som kom til landet før de fikk familieinnvandringstillatelse med en flyktninger: året personer fikk innvilget oppholdstillatelsen
 • personer som fikk opphold på selvstendig grunnlag: året personer fikk innvilget denne tillatelsen

Andre relevante tilskudd

I tillegg til det ordinære integreringstilskuddet kan kommunen også få:

Slik får kommunen tilskudd

Integreringstilskudd år 1 – søknad og utbetaling

Kommunen må søke om integreringstilskudd år 1, barnehagetilskudd og eldretilskudd så raskt som mulig etter at personen ble bosatt i kommunen. Slik gjør du:

 • Last ned søknadsskjema. Excel-filen du laster ned inneholder skjemaer for flyktninger bosatt i 2017 og i 2018.
 •  Fyll ut søknadsskjemaet. I søknadsskjemaet må du blant annet oppgi hvilke personer kommunen søker tilskudd for, med DUF-nummer, navn og fødselsdato og beløp for hver av personene. 
 • Skriv ut og signer søknadsskjemaet dersom skjemaet sendes fysisk per post. Det er kommunens representant som må signere skjemaet.
 • Send søknadsskjemaet til IMDi per post (elektronisk gjennom Altinn eller fysisk) til adressen oppgitt i søknadsskjemaet. Kommunen kan ikke sende søknaden som faktura eller som e-post. Søknaden skal normalt ikke inkludere kopier av bosettingsbrev, fødselsattester, ankomstmeldinger og lignende.
 • Sjekk folkeregisteret: Se at personen er registrert bosatt i kommunen i folkeregisteret. Det er en forutsetning for å få integreringstilskudd neste år.

IMDi utbetaler disse tilskuddene fortløpende etter at vi har mottatt søknad fra kommunen. Tilskuddene utbetales i sin helhet, og kommunen får et brev om dette fra IMDi.

Integreringstilskudd år 2-5 – utbetaling og krav om korrigering

Når IMDi har utbetalt integreringstilskudd år 1 for en person, trenger kommunen ikke å søke om tilskuddet neste år (år 2-5). IMDi utbetaler dette automatisk til den kommunen personen bor i per 1. januar ifølge folkeregisteret.

Vi utbetaler integreringstilskudd år 2-5 medio mars, medio juni, medio september og ultimo november. Kommunene får en fjerdedel av satsene per utbetaling. 

Når tilskuddet er utbetalt, får kommunen et brev fra IMDi med en liste over de personene kommunen har fått tilskudd for. Kommunen må gå gjennom denne listen og sjekke at utbetalingen stemmer.

Hvis kommunen ikke har mottatt tilskudd for personer som faktisk oppholder seg i kommunen, eller har mottatt tilskudd for personer som ikke har oppholdt seg i kommunen per 1. januar eller som er ukjente for kommunen, må kommunen sende et korrigeringskrav til IMDi. Vi utbetaler korrigeringskrav til kommunen fortløpende.

Personer som flytter

Flytting til en annen kommune

Hvis en personen som er målgruppa for tilskuddet flytter til en annen kommune, vil tilflyttingskommunen automatisk få tilskuddet fra og med neste år. Tilflyttingskommunen vil også kunne ha krav på deler av integreringstilskuddet som fraflyttingskommunen fikk i flytteåret. Hvor mye kommunen har krav på er avhengig av avhengig av når personen flyttet (se tabellen under).

En viktig forutsetning for at tilflyttingskommunen skal kunne få tilskuddet, er at personen har registrert flyttingen til Skatteetaten, og at hun eller han er registret som bosatt i kommunen i folkeregisteret per 1. januar 2018. Hvis tilflyttingskommunen ikke har fått utbetalt tilskudd for personer som bor der, må kommunen sende korrigeringskrav til IMDi. 

TABELL: DELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD OG ELDRETILSKUDD
Flytting i tidenAndel til fraflyttingskommune Andel til tilflyttingskommune
01.01.-31.03. 1/8 7/8
01.04.-30.06. 3/8 5/8
01.07.-30.09. 5/8 3/8
01.10.-31.12. 7/8 1/8

Dette er hovedregler for deling av tilskudd mellom kommunene i flytteåret:

 • Hvis flyttingen gjelder personer over 60 år hvor IMDi har utbetalt eldretilskudd, og personen har flyttet innen ett år etter bosetting, skal fraflyttingskommunen og tilflyttingskommunen også dele eldretilskuddet mellom seg. 
 • Hvis flyttingen gjelder en person som ble bosatt annet halvår 2018 og som flytter videre til en ny kommune innen årsskiftet, deler de to kommunene integreringstilskuddet for år 1 likt mellom seg. 
 • Folkeregisteret benytter både flyttedato og registreringsdato. Det kan derfor forekomme at en person har flyttet i 2017, men at flyttingen først blir registrert i 2018. I slike tilfeller vil fraflyttingskommunen få utbetalt hele tilskuddsbeløpet for 2018. Hvis det er klart av flyttingen skjedde før årsskiftet, må fraflyttingskommunen overføre hele integreringstilskuddet for 2018 til tilflyttingskommunen.

 • Hvis fraflyttingskommune og tilflyttingskommune er uenige om hvilken kommune som er ansvarlig bostedskommune i et tidsrom, er det fylkesmannen som avgjør dette. IMDi vil legge denne avgjørelsen til grunn for deling av tilskuddet.

Barn i institusjon eller fosterhjem i en annen kommune

Barneverntjenesten kan i noen tilfeller plassere barn i institusjon eller fosterhjem i en annen kommune enn der barnet ble bosatt. Dette er regler for integreringstilskudd i sånne situasjoner: 

 • Kommunene det gjelder må inngå en skriftlig avtale om hvilken kommune som har kostnadene og skal motta tilskuddet.
 • Kommunen som har kostnadene må hvert år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar måned, og kopi av avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden.
 • Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen.

I enkelte tilfeller kan personer som ennå ikke har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge bosettes i en kommune etter en avtale med IMDi. Kommunen vil i så fall få integreringstilskudd for disse.

Flytting til mottak

Dersom en person som har vært bosatt i en kommune flytter inn i mottak igjen, stanses integreringstilskuddet fra og med kvartalet etter at personen flyttet inn i mottak. Hvis personen bosettes på nytt, blir tilskuddet reaktivert fra der det ble stoppet, og gjeldende beløp for året blir utbetalt.

Hovedprinsippet er at det blir utbetalt integreringstilskudd for den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år.

Flytting fra Norge

Hvis en person vender tilbake til hjemlandet eller reiser fra Norge av andre grunner, får bosettingskommunen tilskuddet til og med påfølgende utbetalingstermin. Utbetalingen stoppes deretter.

Dersom en flyktning eller person med opphold på humanitært grunnlag vender tilbake til hjemlandet, og så kommer tilbake til Norge, vil kommunen få integreringstilskudd hvis personen fortsatt er i målgruppen for ordningen. Kommunen får tilskudd for den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år.

Dødsfall

Ved dødsfall får bosettingskommunen tilskuddet til og med påfølgende utbetalingstermin. Utbetalingen stopper deretter.

Bruk av tilskudd, rapportering og kontroll

Personer som kommunen får integreringstilskudd for skal motta samme tjenestetilbud i kommunen som øvrige innbyggere. Mange vil i tillegg ha rett på introduksjonsprogram.

Integreringstilskuddet skal gi kommunene en rimelig dekning av deres gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Det er ment å finansiere blant annet:

 • innvandrer- og flyktningkontortjenester
 • bolig- og boligadministrasjonstjenester
 • introduksjonsprogram/introduksjonsstønad
 • sysselsettingstiltak
 • yrkeskvalifisering og arbeidstrening
 • sosialkontor/sosialtjenester
 • barne- og ungdomsvernstjenester
 • tolketjenester
 • barnehagetjenester
 • integreringstiltak i grunnskolen
 • utgifter til den kommunale helsetjenesten
 • kultur og ungdomstiltak

Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. Tilskuddet er ikke øremerket.

Kommunene skal ikke rapportere for bruk av integreringstilskuddet til IMDi. IMDi og Riksrevisjonen kan imidlertid kontrollere at midlene nyttes etter forutsetningene.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på utbetaling av integreringstilskudd, ta kontakt med:

 • Veslemøy Standnes, tlf. 97 00 29 40
 • Pauliina T. Brynildsen, tlf. 40 60 07 14
 • Karoline Opsal Marøy, tlf. 46 74 78 27

Hvis du har spørsmål om bosetting, gå til denne siden.

Merk at IMDis tildeling og eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd er ikke å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Kommunene har derfor ikke klagerett i henhold til forvaltningsloven.

For mer informasjon om ordningen, se rundskriv 01/2018 under.