Hva gjelder ordningen?

Gjennom denne ordningen får virksomheter, kommuner og fylkeskommuner tilskudd til prosjekter som skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner.

Målgruppen for prosjektene er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe. 

Hvem har fått tilskudd?

oversikt over tilskuddsmottakere i 2018
MottakerProsjektnavnAktiviteter i prosjektetBeløp (kr)
Aksello AS  Etablerarkurs for innvandrarar  Gjennomføre etablererkurs for introdeltakere og andre innvandrere i Flora kommune 100 000
Hordaland fylkeskommune Business Factory  Forberede innvandrerentreprenører til oppstart av egen bedrift gjennom 6 kursmoduler, individuell oppfølging, bruk av digitalt verktøy til deltakerne, nettverkstreff og alumnisamlinger. 400 000
Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med Vest- Agder Flerkulturell verdiskaping Agder  Informasjon og kursing av NAV-programrådgivere i alle kommuner i Agder, samarbeid med de respektive kommuner 350 000
MØY Telemark Frivillig forening Møy Telemark  Opprette tre kvinnegrupper i Telemark og tre i Oslo som skal gi mulighet til å komme seg inn i MØY-nettverk/SISU business 300 000
Surnadal Kommune Etablereropplæring Inn på tunet  Inn på Tunet-gårdene er i ferd med å utvikle metoder for oppfølging av analfabeter blant innvandrere som vil etablere egne bedrifter 150 000
Proneo AS Etablereropplæring for innvandrere i Trøndelag  Kurset blir et lavterskeltilbud til de som vurderer å starte egen bedrift. Både kurs til deltakere og kurs til veiledere i diverse kommuner – en innføring i entreprenørskap gjennom seminarer og delaktighet i kurs/opplæring til målgruppen. 100 000
Møre og Romsdal fylkeskommune Starte bedrift i Norge – 2018/Flere gode gründere gjennom flerkulturelt entreprenørskap  Utvikle og gjennomføre sertifiseringskurs for førstelinjen i kommunene i flerkulturelt entreprenørskap 250 000
Charge AS Oslo Charge Inclubator  Primærmålgruppe er førstegenerasjons innvandrere og sekundærmålgruppe er norsk næringsliv, norske organisasjoner og hele den norske befolkningen. Prosjektet skal plassere start-upene inni flere high-end bedrifter både for kontorplass og operasjonell hjelp slik at de nye start-upene kan vokse og skalere sin virksomhet. Det skal gjennomføres i 5 faser. 400 000
Tromsø kommune SprinterLab Tromsø Samarbeid mellom SprinterLab, Tromsø kommune, NAV Tromsø, Tromsprodukt, Flow coworking og det fylkeskommunale karrieresenteret Karriere Troms. Etablerer et kvinnenettverk, hovedsakelig fra introprogram i Tromsø kommune. I tillegg gjennomføring av arbeidspakke 4; Utvikling av metode for etableringsarbeid i introduksjonsprogrammet, NAV og VO. 345 000
Hadsel kommune flyktningetjenesten Hadsel Introbedrift Kurs/opplæring med 2 planlagte læringsnivåer Opplæring i hvordan starte og drifte en bedrift med og uten opprettelse og drift av introbedrift. Egne kurs og foredrag rettet mot kvinner med lite utdannelse. 200 000
Ungt Entreprenørskap Hedmark Innføring og praktisering av metodikk for etablereropplæring  Omfatter 8 kommuner som inngår i fjellregionen som er regionalt og sektorielt satsningsområde. Tiltak implementeres som en del av introduksjonsprogrammet 200 000
Odal Næringshage  Etablereropplæring og etablereroppfølging for innvandrere og fremmedspråklige i Sør-Odal kommune Tiltak 1 er å benytte entreprenørskap som metode for språkopplæring. Tiltak 2 er koble inn mentorer og flere aktører i næringslivet som kan bidra med evt. oppstart av virksomhet. Samarbeid med Sør Odal kommune og Glåmdalen interkommunale voksenopplæringssenter. 75 000
Buskerud fylke Norsk senter for flerkulturell verdiskaping Videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. Har samarbeidsnettverk med over 30 organisasjoner, Innovasjon Norge, NHO, Drammen kommunes Introduksjonssenter med flere. 3 500 000

Krav til de som har fått tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

  • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
  • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi.
  • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
  • Du må levere en statusrapport midtveis i prosjektet og en tilskuddsrapport når prosjektet er ferdig. Hvis du får 200 000 kroner eller mer, må du i tillegg levere revidert årsregnskap for organisasjonen.
  • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du har fått fra IMDi.

Vil du søke tilskudd for 2019?

Vi lyser ut midlene etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet (med forbehold om at ordningen videreføres). Det skjer som regel i desember.

Søknadsfristen pleier å være i månedsskiftet januar/februar.

I mellomtiden kan du lese mer om årets regler for tilskuddsordningen nederst på denne siden. Vi kan ikke garantere at reglene blir helt like neste år, men du vil kunne se om dette er noe for din organisasjon.

Regler for ordningen

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Ellen Røst (e-post elr@imdi.no).