Flere virksomheter mottok tilskudd fra IMDi til mentor- og traineeprogrammer for innvandrere som ønsker karriereutvikling eller innpass i arbeidslivet. 

Følgende erfaringer fra programmene kan ha nytteverdi for andre som skal utvikle eller etablere et mentorprogram:

  • Grundige rekrutteringsprosesser: Prosesser rundt rekruttering av både deltaker og mentor bør være grundige og gjennomtenkte. Her er det viktig å kartlegge deltakerens kompetansebehov og karriereønsker, og mentors motivasjon. Særlig rekruttering av mentorer kan være tidkrevende, og det vil være viktig å være oppmerksom på dette ved oppstart av et nytt mentorprogram.
  • Gode metoder for «matching»: Mentorens kompetanse og erfaringer bør være tilpasset deltakerens behov og ønsker. I tillegg spiller personlige faktorer som for eksempel kjønn og alder også en rolle. I forkant av matchingen har programmene brukt tid på å få deltakeren til å formulere egne mål for mentorrelasjonen. Flere av programmene arrangerte også egne samlinger for deltakere og mentorer.
  • Rolle- og forventningsavklaring: Programmets målsettinger, deltakerens oppfølgingsbehov og mentorens kompetanse bør være tydelige for begge parter helt i begynnelsen. Arrangøren bør bruke tid med hver især for å tydeliggjøre dette og få frem deres forventninger. Noen av programmene har brukt individuelle læringsplaner for deltakere, og de gir uttrykk for at dette bidrar til at mentorrelasjonen blir både effektiv og konstruktiv.
  • Opplæring og oppfølging: Opplæring og oppfølging av deltakere og mentorer underveis i programmet er viktig for å få til gode læringsprosesser og positiv måloppnåelse. Både deltakere og mentorer vil dra nytte av individuell oppfølging. På fellessamlinger vil det også bli mulighet for kompetansepåfyll og erfaringsutveksling.
  • Forankring i mentorbedriftene: Det er et delmål for tilskuddsordningen at virksomheter i både privat og offentlig sektor skal styrke mangfoldet i bedriften gjennom positive opplevelser og økt kompetanse på mangfold. For å få til dette trengs det mer fokus på mentorprogrammene i bedriftene som mottar støtte.

IMDi vurderer at programmene som mottok støtte i 2016 samlet sett har oppnådd positive resultater, både kvantitativt og kvalitativt. Flere personer har enten kommet i arbeid (og/eller i arbeid tilpasset egne kvalifikasjoner), eller styrket sin posisjon på arbeidsmarkedet gjennom nettverksbygging og ved videre skolegang eller kvalifisering.

Mange mentees melder om økt selvinnsikt og økt selvfølelse. Mange mentorer melder at det har vært en positiv opplevelse å være mentor; de har lært noe, de har fått ny innsikt og utvidete perspektiver, og mange ønsker å bli mentor på nytt.

Lær fra de andre kommunene:

Hjelper gründere i gang

I Asker er næringslivet med på laget i et program som skal hjelpe innbyggere med innvandrerbakgrunn å skape sin egen fremtid. Programmet heter GründerSjansen, og er støttet av IMDi.