Antall og andel

Om lag 917 000 personer med innvandrerbakgrunn bodde i Norge ved inngangen til 2018. De utgjør 17,3 prosent av befolkningen.

747 000 av personene har selv innvandret til Norge, og 170 000 er norskfødte med innvandrerforeldre. Disse to gruppene utgjør henholdsvis 14,1 og 3,2 prosent av befolkningen.

Henter figur...

Innvandringsgrunn

Innvandrere som bor i Norge har kommet hit av ulike grunner. Basert på registrering av oppholdsgrunnlag, kan en skille mellom flukt, arbeid, utdanning og familiegjenforening/familieetablering. Per 1.1.2018 var fluktbakgrunn og familieinnvandrede til disse totalt sett de vanligste innvandringsgrunnene blant innvandrere som fortsatt var bosatt i Norge. 

Henter figur...

Arbeid

Norge har opplevd en høy befolkningsvekst på 2000-tallet. Hovedårsaken er den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsene av EU.  Utvidelsene ga flere tilgang til arbeidsmarkedet i alle EØS-land. Norge har med høy etterspørsel etter arbeidskraft vært et attraktivt land å søke arbeid i. Mange arbeidsinnvandrere har også tatt med seg familiene sine til Norge. Fra 2007 til 2015 var arbeid den vanligste grunnen til innvandring til Norge. Arbeidsinnvandringen har falt de siste årene[1]. SSB antar at den vil fortsette å falle i årene framover[2].

De fleste som kommer til Norge for å arbeide er personer fra Polen og de baltiske landene. I tillegg kommer det mange nordiske statsborgere.

Familie

Siden 1990 har en av tre ikke-nordiske innvandrere kommet til Norge på grunn av familierelasjoner. Av disse har to av tre kommet for å gjenforenes med familien, mens en av tre har kommet for å etablere en ny familie[1].

I motsetning til familieetableringer, som har holdt seg stabilt i perioden, har familiegjenforeninger økt, særlig de siste årene. Familiegjenforeninger med flyktninger fra Syria har blitt mer vanlig i 2016 og 2017.

Flertallet av dem som kommer for å etablere familie i Norge gifter seg med personer uten innvandrerbakgrunn. Sju av ti av disse er kvinner[3].

Flukt

Personer med flyktningbakgrunn utgjør 4 prosent av Norges befolkning og 30 prosent av alle innvandrere i Norge. Flest av dem er fra Somalia, etterfulgt av personer fra Syria og Irak [4].

  • 58 prosent har kommet til Norge på egen hånd og fikk beskyttelse (asyl) eller opphold på humanitært grunnlag her.
  • 16 prosent har kommet direkte fra utlandet som overføringsflyktninger.
  • 20 prosent har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning.
  • 7 prosent har kommet for å etablere familie med en flyktning.

Antall personer som kommer til Norge på grunn av flukt varierer fra år til år. Etter 1990 har det vært tre store topper i antallet som søker asyl i Norge. De første to toppene var på begynnelsen og slutten av 1990-tallet på grunn av krigene i henholdsvis Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Den siste var i 2015 og 2016, da flyktningstrømmen til Europa og Norge økte dramatisk. Det var hovedsakelig personer fra Syria som sto for økningen. Det var også en stor økning i antall enslige mindreårige flyktninger[5].

Landbakgrunn

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge har bakgrunn fra 221 land og selvstyrte områder.

Flest innvandrere fra Europa

Av de om lag 747 000 innvandrere i Norge, har 54 prosent bakgrunn fra Europa, 31 prosent har bakgrunn fra Asia og 13 prosent har bakgrunn fra Afrika. 3 prosent har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika, og 2 prosent fra Nord-Amerika og Oseania.

Innvandrere fra Polen er den desidert største gruppen i Norge, etterfulgt av innvandrere fra Litauen og Sverige.

Henter figur...

Flest norskfødte med pakistanske foreldre

Av de om lag 170 000 norskfødte med innvandrerforeldre i 2017, er det flest som har foreldre fra Pakistan, i alt 10 prosent. 8 prosent har foreldre fra Somalia, og 7 prosent har foreldre fra Polen.

Alder og botid

Innvandrere er unge sammenlignet med befolkningen ellers. Over halvparten av alle innvandrere i Norge er mellom 30 og 54 år. Til sammenligning utgjør denne aldersgruppen om lag en tredjedel av befolkningen utenom innvandrere.

Henter figur...

Det er stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. Noen grupper, blant annet de med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Marokko, har bodd lenge i Norge. Blant innvandrere fra de nye EU-landene, for eksempel Litauen, Romania og Bulgaria, er det mange som har bodd har i mindre enn fem år. Det samme gjelder flyktninger fra Syria og Eritrea.

Henter figur...

Norskfødte med innvandrerforeldre er en langt yngre gruppe enn innvandrere og befolkningen for øvrig. Ved inngangen til 2018 var 38 prosent under seks år, 87 prosent yngre enn 25 år, og kun 3 prosent over 40 år. Dette betyr at det kun er et fåtall som har fullført lengre utdanningsløp, og er i arbeid[6].

Hvem blir boende?

Siden 1990 har 789 000 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Per 1. januar 2017 var 73 prosent av disse fortsatt bosatt i Norge.

Det er blant personer som har kommet på grunn av flukt vi finner den største andelen som fortsatt var bosatt i Norge ved utgangen av 2016 – 86 prosent. Tilsvarende andel blant dem som kom på utdanningstillatelse i samme periode, var kun 38 prosent.

I 2015-2017 har det vært en rekordhøy utvandring. Dette skyldes hovedsaklig at arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa nå forlater Norge[7].

Bosted

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo – både i relative og absolutte tall. Det bodde 168 710 innvandrere og 54 133 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2018. Det er 33 prosent av folketallet i hovedstaden.

I antall bor det flest innvandrere i de største bykommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det er store regionale forskjeller i andel innvandrere i befolkningen. Mange av kommunene med høy andel innvandrere ligger i Oslo-området. Samtidig har mange mindre distriktskommuner en høy andel innvandrere. Dette kan bl.a. knyttes til arbeidsmarkedet i regionen og behov for arbeidskraft utenfra. I Båtsfjord bor det for eksempel mange fra de baltiske landene som kommer som arbeidsinnvandrere. Innvandrerne kommer hovedsakelig for å jobbe i fiskenæringen, som har produksjon hele året.

Topp ti kommuner etter antall innvandrere (per 1. januar 2018)
KommuneAntall personer
Oslo 168 710
Bergen 40 977
Trondheim 24 831
Stavanger 24 653
Bærum 21 915
Drammen 14 951
Sandnes 13 286
Kristiansand 13 122
Fredrikstad 11 210
Skedsmo 10 809
TOPP TI KOMMUNER ETTER ANDEL INNVANDRERE (PER 1. JANUAR 2018)
KommuneAndel personer
Gamvik 27,8 %
Båtsfjord 26,9 %
Oslo 25,1 %
Frøya 22 %
Hemsedal 21,9 %
Drammen 21,8 %
Hasvik 21,8 %
Lørenskog 20,9 %
Torsken 20,9 %
Skedsmo 20 %
TOPP TI KOMMUNER ETTER ANTALL NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE (PER 1. JANUAR 2018)
KommuneAntall personer
Oslo 54 133
Bergen 8 188
Stavanger 5 226
Drammen 5 023
Bærum 4 736
Trondheim 4 707
Skedsmo 3 935
Kristiansand 3 350
Sandnes 3 302
Fredrikstad 3 136
TOPP TI KOMMUNER ETTER ANDEL NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE (PER 1. JANUAR 2018)
KommuneAndel personer
Oslo 8 %
Lørenskog 8 %
Drammen 7,3 %
Skedsmo  7,3 %
Rælingen  6,1 %
Ullensaker 5,6 %
Nedre Eiker 5,4 %
Askim 5,4 %
Moss 4,8 %
Sarpsborg 4,4 %
Sandnes 4,3 %

Innvandring i 2017

I 2017 kom det 42 064 innvandrere fra land utenfor Norden til Norge[1]:

  • 16 000, eller 38 prosent, kom på grunn av familierelasjoner. 
  • 7 800 personer, eller 19 prosent, ble registrert med flukt som innvandringsgrunn. 
  • 13 800 personer, eller 33 prosent, kom på grunn av arbeid. 
  • Litt under 4 100, eller 10 prosent, kom for å studere (au pair-tillatelse blir regnet som en type utdanningstillatelse).

Kilder

[1] SSB (2018). Innvandrere etter innvandringsgrunn

[2] Stefan Leknes m.fl. (2018). Befolkningsframskrivningene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater.

[3] Anne Berit Dalgaard (2018). En av fire innvandret til en flyktning.

[4] SSB (2018). Personer med flyktningbakgrunn

[5] Minja Tea Dzamarija (2017). 11 000 fra Syria fikk opphold i fjor.

[6] Minja Tea Dzamarija (2017). Innvandrere og deres norskfødte barn - gruppenes sammensetning.

[7] Minja Tea Dzamarija (2018). Rekordfall i innvandringen i fjor.

Andre temaer