By- og regionforskningsinstituttet NIBR har utarbeidet rapporten «Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway» om opphopning om levekårsproblemer blant innvandrere. Rapporten finnes bare på engelsk.

Rapporten tar utgangspunkt i SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016 (LKI) og ser på levekårsproblemer knyttet til følgende områder: Arbeid (liten tilknytning til arbeidsmarkedet), bolig (trangboddhet), inntekt, nærområde/nabolag (utrygt/støyende), helse (langtidssykdom, helseproblemer eller uførhet), sosial marginalisering (ensomhet/lav mellommenneskelig tillit) og psykisk helse (symptomer på angst/depresjon).

NIBR har gjennomført ulike analyser av hvem som har hvor mange problemer, hvilke problemer som henger sammen, hva som kan forklare høyere forekomster av flere problemer, og hvilke utslag levekårsproblemer har for livskvalitet.

Hovedfunn

  • Resultatene viser at innvandrere, i større grad enn befolkningen som helhet, opplever flere enn tre levekårsutfordringer på én gang. En av fire innvandrerkvinner og en av fem innvandrermenn har stor opphopning av levekårsproblemer, mot en av åtte i befolkningen som helhet.
  • De vanligste kombinasjonene av levekårsproblemer blant innvandrere er knyttet til arbeid og bolig, og arbeid og inntekt (16 prosent). I det førstnevnte tilfellet vil det si at man på en og samme tid lever trangt og har liten tilknytning til arbeidslivet. Til sammenligning er nedsatt helse og liten tilknytning til arbeidslivet, samt nærmiljø og trangboddhet, de vanligste kombinasjonene av levekårsproblemer for befolkningen generelt (5 prosent).
  • Uførhet, arbeidsledighet, lav utdanning og kort botid er faktorer som i sterk grad henger sammen med opphopning av levekårsproblemer.
  • Levekårsproblemene avtar ikke med økende alder. Kvinner har flere problemer enn menn. Personer i byer opplever større opphopning av levekårsproblemer enn personer på små steder.
  • Det er store variasjoner mellom landsgrupper. Innvandrere med bakgrunn fra Irak, Somalia og Afghanistan har flest levekårsutfordringer, mens innvandrere fra Polen, Bosnia og Kosovo har færrest.
  • Innvandrere med mange levekårsutfordringer er mindre fornøyde med livssituasjonen enn de som ikke har slike utfordringer, men dette varierer også mellom grupper. Somaliere er en av gruppene med flest levekårsproblemer, men er likevel gruppen med størst tilfredshet med livet.
  • De som melder om dårligst livskvalitet er personer med angst, depresjon og eller økonomiske problemer.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.