Dette brukes NIR til

Kommunene bruker Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å registrere enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og norskopplæring for asylsøkere. Kommunene skal også registrere opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i NIR.

IMDi benytter dataene registret i NIR til bl.a. å følge deltakelsen og utviklingen i de ulike ordningene. Dette er noe IMDi rapportere hvert år på og bruker i sin offisielle statistikk.

NIR-registreringer er også dokumentasjon på gjennomført opplæring som skal ligge til grunn for vurdering av permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Les mer om dette i NIR-forskrift.

NIR som grunnlag for SSBs statistikk

Fra rapporteringsåret 2017 skal SSB benytte NIR som datagrunnlag for deltakere i introduksjonsordningen. Dette betyr for kommunen at SSBs KOSTRA-rapportering (skjema 11b) vil utgå fra 2018. Det er derfor viktig at kommunene registrerer fortløpende i NIR.

Les mer om dette i denne saken.

Kommunens forvaltningsansvar

Kommunen skal fatte vedtak om at personen får eller ikke får tilbud om norskopplæring eller introduksjonsprogram, og samtidig opplyse om klageadgang. Dette gjelder også personer som kommunen ikke er forpliktet å tilby introduksjonsprogram til, men som kan få tilbud.

Kommunene er avhengige av et så korrekt NIR som mulig for å kunne forvalte og oppfylle sine forpliktelser i henhold til introduksjonsloven. Kommunen kan imidlertid ikke fatte vedtak eller la være å fatte vedtak etter introduksjonsloven, utelukkende basert på opplysninger i NIR. Det er kommunens ansvar å undersøke fakta og vurdere den enkelte persons rettigheter til norskopplæring og introduksjonsprogram.

Les mer om kommunens plikter i henhold til introduksjonsloven på denne siden.

Dette skal kommunen registrere i NIR

Kommunen skal fatte en rekke vedtak om den enkeltes deltakelse i introduksjonsprogram og norskopplæring. Kommunen skal registrere disse vedtakene i NIR, i tillegg til en rekke andre opplysninger.

Frister for registering

Kommunen plikter å registrere fortløpende i NIR, og senest innen to måneder.

Det har dessverre vært en del feil i NIR som har ført til at denne registreringsplikten har vært vanskelig å overholde. Inntil videre er det derfor lagt til rette i NIR for en utvidet etterregistrering 24 måneder bakover i tid. 

Dette skal kommunen registrere for deltakere i introduksjonsprogram:

 • Dato for kommunens tilbud om introduksjonsprogram eller for framsatt krav om introduksjonsprogram
 • Dato for vedtak om tildeling av introduksjonsprogram og omfang og varighet av de ulike tiltakene, eller for vedtak om avslag og begrunnelse for avslag
 • Tidspunkt for start på introduksjonsprogram
 • Tidspunkt for avslutning av introduksjonsprogram og sluttårsak
 • Kommunene rapporterer inn hva som er deltakerens hovedaktivitet ved avslutning av program. Dersom personen har flere statuser, for eksempel er i et ordinært utdanningsløp og i arbeid samtidig, må kommunen vurdere hvilken status som er å regne som personens hovedaktivitet. I tvilstilfeller må kommunene vurdere hovedaktivitet i forhold til målene i personens individuelle plan.

 • Dato for vedtak om innvilgelse av permisjon og varighet på permisjonen, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
 • Omfang av fravær i introduksjonsprogrammet
 • Dato for vedtak om stansing av introduksjonsprogram
 • Klager og utfallet av klagebehandlingen (NB. IMDi jobber med å utvikle en registreringsløsning for dette.)

Dette skal kommunen registrere for personer omfattet av opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Dato for framsatt krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt opplæringens omfang, eller avslag og begrunnelser for avslag (dato for vedtak).
 • Morsmål og andre opplæringsspråk, samt hvilket opplæringsspor deltakeren følger.
 • Tidspunkt for start på opplæringen, opplæringens omfang og målsettingen i den individuelle planen
 • Tidspunkt for avslutning av opplæringen
 • Tidspunkt for når avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap er avlagt, resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap, og hvilket språk prøven i samfunnskunnskap er avlagt på
 • Antall timer deltatt i norskopplæringen, samfunnskunnskap og i norskopplæringen utover de lovpålagte timene
 • Permisjon og varigheten av permisjonen, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon (dato for innvilgelse)
 • Fritak fra plikt til å delta i opplæringen eller til å avlegge avsluttende prøve, og hjemmelen for fritaket (dato for innvilgelse)
 • Omfang av fravær
 • Klager og utfallet av klagebehandlingen (NB. IMDi jobber med å utvikle en registreringsløsning for dette.)
 • Stansing av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (dato for vedtak)

Dette skal kommunen registrere for personer som omfattes av norskopplæring for asylsøkere:

 • Antall timer gjennomført norskopplæring per uke
 • Hvilket spor asylsøkeren plasseres på etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • Tidspunkt for når avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap er avlagt, og resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap

Kjente feil og status for feilretting

NIR har dessverre vært heftet med en del feil siden en ny versjon ble lansert i mars 2015. IMDi har jobbet kontinuerlig for å rette disse feilene, og samtidig videreutviklet registeret for å ivareta endringer som har kommet som følge av lov, forskrift eller andre pålegg.

Her er en oversikt over de mest sentrale feilene og hva du kan gjøre i påvente av feilretting. Trenger du fortsatt hjelp, kan du melde inn en sak til oss.

FeilBeskrivelse/statusDette kan du gjøre
Kategoriberegninger for rett og/eller plikt til norskopplæring og introduksjonsprogram Noen personer står i NIR med lukkede kategorier, dvs. kategori «ikke gjeldende». Disse personene kan imidlertid ha rett og/eller plikt til å delta i norskopplæring eller introduksjonsprogram. Vi gjør spesielt oppmerksom på at personer der oppholdstillatelse er utgått men det er søkt om fornyelse, kan vises med feilaktig lukket kategori.

Sjekk den enkeltes oppholdsgrunnlag for å se om personen allikevel har rett og/eller plikt til delta i norskopplæring eller introduksjonsprogram. Feil i NIR skal ikke være til hinder for personens deltakelse i ordningene.

Adressevisninger og kommunetilhørighet De største feilene knyttet til oppdatert adresse i NIR er rettet. Det er nå innført fast overføring av adresser fra Det Sentrale Folkeregisteret. Selv om feilen er rettet, er det er viktig at kommunen informerer nyankomne innvandrere om at de skal melde adresseforandring til Folkeregisteret. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta opptil 7 dager før endringen blir synlig i NIR.
Overføring av data mellom NIR og kommunale fagsystemer En del kommuner som bruker egne fagsystemer kan erfare ulike utfordringer med overføring av data mellom sitt kommunale fagsystem og NIR. IMDi jobber med å utbedre dette innenfor dagens overføringsløsning. Våren 2017 starter vi et arbeid med å omgjøre hele mekanismen for overføring av data mellom fagsystem og NIR. Logg deg inn i NIR og sjekk om det lar seg gjøre å registrere direkte der. 

Veiledning og opplæring

For å kunne bruke NIR må du ha en egen bruker, og du må disponere smarttelefon. Har du ikke bruker, må du kontakte kommuneadministrativ bruker i din kommune, som kan opprette dette for deg. På denne siden kan du lese mer om tilganger, roller og pålogging.

Meld inn sak

Hvis du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss, med så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker.