Introduksjonsprogrammet skal inneholde tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet. Målsettingen for den enkelte bør i større grad sees i sammenheng med arbeidsmarkedet og hvilke muligheter som finnes for å få jobb. 

Hva er arbeidsretting?

  • Hva må de som jobber med markedsarbeid i kommunene tenke på, hvordan skal de på best mulig måte matche det behovet arbeidsgivere har?
  • Hva tenker NAV om sin rolle i integreringsarbeidet, og hvordan bør norskopplæringen innrettes?
  • Hva mener arbeidsgivere er viktig for å ta i mot på praksisplass, og hva tenker de må til for å tilby en vanlig jobb?

I denne filmen får du høre hva de ulike aktørene innenfor integreringsfeltet mener er viktig for å få flyktninger og innvandrere i arbeid.

Filmen ble laget til IMDis fagverksteder "Veien til arbeid" høsten 2016 hvor overordnet tema var arbeidsrettede kvalifiseringsløp.

Tiltak du kan bruke for å arbeidsrette kvalifiseringsløp

Arbeidspraksis

Arbeidspraksis bør bygge på deltakerens kompetanse, og gi opplæring og relevant arbeidserfaring i forhold til den enkeltes individuelle plan. Praksis kan tilbys som ordinært arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV eller tiltak i regi av kommunen.

Ordninger med arbeidspraksis forutsetter samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv, og mellom de ulike kommunale etater. Frivillige organisasjoner og lokale foreninger kan mange steder tilby arbeidspraksis for deltakere i introduksjonsprogram. Les mer om hvordan kommunen, lokalt næringsliv og frivillige kan samarbeide om dette i rapporten Lokale utviklingsverksteder: Samarbeid mellom kommune, frivilligheten og arbeidsgivere i møte med økt antall flyktninger.

Lønnstilskudd og mentorordninger

NAVs lønnstilskudd kan være aktuelt dersom arbeidsgiver kan tilby kontrakt om midlertidig ansettelse for deltakere i program. Arbeidsgiver skal da formelt søke om tilskuddet.

NAV Mentor er en ordning som gjør at man kan frikjøpe ansatte på arbeidsplass og utdanningssted som kan veilede og følge opp deltakeren.

Andre mentorordninger kan du lese mer om her.

Arbeidsrettede kurs

Kommunen kan selv organisere kurs eller de kan kjøpe fra eksterne tilbydere. Det er lurt å tilby kurs basert på hva slags behov for arbeidskraft det er i regionen, for eksempel førerkortopplæring og sjåførkurs eller kurs i IKT. 

Arbeidsrettet norskopplæring

Kompetanse Norge anbefaler at kommunene arbeidsretter norskopplæringen på et tidlig tidspunkt. Her finner du ressurser du kan bruke for å arbeidsrette norskopplæringen for voksne innvandrere.

Lær fra de andre kommunene:

Fast jobb er målet

I Trondheim blir Kvalifiseringssenteret for innvandrere sett på som rekrutteringspartner for bedrifter. Det er resultatet av et systematisk arbeid mot arbeidsgivere. For arbeidsgiverteamet er praksisplass aldri et mål i seg selv.

Lær av vinneren av bosettingsprisen

Språkpraksis i Grimstad: Rett person til riktig bedrift

I Grimstad må du yte for å nyte. Fra dag en. Med eller uten språk. Derfor skal alle deltakere i introduksjonsprogrammet ut på en arbeidsplass for å snakke norsk. Les mer om hvordan de gjør det i Grimstad!