IMDis vurdering er at opplysningene ikke gir grunnlag for krav om tilbakebetaling av tilskudd som HRS tidligere har mottatt fra IMDi i perioden 2006-2009.

Gjennomgang av dokumenter knyttet til tilskuddsaken i IMDis arkiv, viser at HRS har innfridd de formelle kravene som har vært stilt fra IMDis side ved tildeling av tilskudd fra og med 2006 til og med 2008. 

Forhold som trengs å avklares nærmere i forbindelse med vurdering av fremtidig tilskudd, er tatt opp i eget brev til HRS i forbindelse med søknaden om driftsstøtte for 2010 og på bakgrunn av rapporteringen for 2009, som skal foreligge innen 1.4.2010.

Ut fra de kriterier, forutsetninger og krav som gjelder ved tildeling av midler, vurderer IMDi løpende de organisasjoner som mottar tilskudd som landsdekkende organisasjon på innvandrerfeltet basert på søknader, rapportering og annen dokumentasjon. 

IMDi viser for øvrig til Prop. 1 S (2009-2010 AID) hvor det varsles at kriteriene for tildeling og fastsettelse av tilskudd vil bli gjennomgått i 2010. Eventuelle forslag til justeringer av kriteriene vil bli omtalt i forslag til statsbudsjett for 2011.

Kontaktperson i IMDi:
Fung. kommunikasjonssjef Alexandra Tufteland:
atu@imdi.no, 98 63 51 15